Bài tập thủy phân(P2)

  • 19648 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Khi thủy phân hoàn toàn 7,46 gam peptit mạch hở E chỉ thu được thu được 8,9 gam alanin. Nhận định nào sau đây về phân tử E là sai

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Do thủy phân E chỉ thu được alanin E có dạng (Ala)n.

Thủy phân: (Ala)n + (n – 1).H2O → n.Ala.

mE = 7,46 gam; nAla = 0,1 mol BTKL có mH2O = 1,44 gam

nH2O= 0,08 mol || nH2O : nAla = (n – 1) ÷ n = 0,08 ÷ 0,1 n = 5.

E là pentapeptit có công thức phân tử là C15H27N5O6.

phát biểu C sai


Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 34,4 gam peptit mạch hở X, thu được các amino axit Y, Z, T (đều chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl) theo phản ứng: X+5H2O3Y+2Z+T.Nếu cho toàn bộ lượng T tạo thành tác dụng với 56 gam dung dịch KOH 8% (vừa đủ), thu được 12,4 gam muối. Tên thay thế của Z là 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

các amino axit Y, Z, T đều chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl.

T + 0,08 mol KOH (vừa đủ) → 12,4 gam muối + H2O

Mmui = 12,4 ÷ 0,08 = 155 MT = 155 – 38 = 117 T là C5H11NO2.

Phản ứng: X+5H2O3Y+2Z+T

MX = 3MY + 2MZ + 117 – 5 × 18 = 34,4 ÷ 0,08 = 430

3MY + 2MZ = 403 || nghiệm nguyên: MY = 75 và MZ = 89 thỏa mãn.

ứng với Y là glyxin: C2H5OH và Z là alanin: C3H7NO2.

Tên thay thế của Z là axit 2-aminopropanoic


Câu 4:

Thủy phân hoàn toàn a mol Ala-Val-Glu-Lys trong dung dịch HCl dư, có b mol HCl phản ứng. Giá trị của  là 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

gốc Lysin còn chứa thêm một nhóm amoni tự do

nên tỉ lệ mol khi tác dụng với HCl tăng 1 đơn vị:

1Ala-Val-Glu-Lys + 3H2O + 5HCl → Muối.

giá trị b : a = 5


Câu 5:

Thủy phân hoàn toàn a mol Gly-Ala-Val-Glu trong dung dịch NaOH dư, có b mol NaOH phản ứng. Tỉ lệ a : b tương ứng là 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Bạn lưu ý rằng gốc axit glutamic còn chứa thêm một nhóm cacboxyl tự do

nên tỉ lệ mol khi tác dụng với NaOH tăng 1 đơn vị. Cụ thể:

 

Gly-Ala-Val-Glu+3H2OGly+Ala+Val+GluGly-H2N-CH2-COOH+NaOHH2N-CH2-COONa+H2OAla H2N-CH(CH3)-COOH+NaOHH2N-CH(CH3)-COONa+H2OVal H2N-CH(C3H7)-COOH+NaOHH2N-CH(C3H7)-COONa+H2OGlu H2N-C3H5(COOH)2+2NaOHH2N-C3H5(COOH)2+2H2O

Gly-Ala-Val-Glu+5NaOHGly-Na+Ala-Na+Val-Na+Glu-Na+2H2O

tỉ lệ a : b = 1 : 5


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận