5.2. Dạng câu mệnh đề - phát biểu (P2)

  • 19509 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai

Xem đáp án

Chọn đáp án C

C sai vì không phải tất cả các protein đều tan trong nước.

VD: keratin (tóc, móng, sừng); miozin (cơ bắp); fibroin (tơ tằm, mạng nhện).


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Xem xét các phát biểu:

A. Trong sữa có chứa các phân tử protein + trong quả chanh có chứa 1 lượng lớn axit xitric

khi vắt chanh vào sữa, axit xitric đã làm cho pH trong sữa giảm,

do protein dễ biến tính khi pH thay đổi nên sẽ bị kết tủa gây hiện tượng sữa bị đông tụ

B. đúng.! 

D. phân tử amino axit chứa cả nhóm cacboxylic COOH và nhóm amino NH2

có tính lưỡng tính (phân li được cả H+; cả OH).

C. đipeptit Gly-Ala không có phản ứng màu biure C sai


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án

Chọn đáp án B

amilozơ tạo cấu trúc mạch không phân nhánh, amilopectin có nhánh → A đúng.

• Isoamyl axetat là CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 là este no, đơn chức, mạch hở → B sai.

• Khác glucozơ, fructozơ không phản ứng và làm mất màu dung dịch nước brom → C đúng.

• Gly, Ala, Val mỗi chất chứa 1N, riêng Lys có 2 nhóm NH2, có 2 N nên tổng sẽ có đúng 5N.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các đipeptit mạch hở không tham gia phản ứng với Cu(OH)2 → loại A

Trong phân tử tetrapeptit mạch hở có 3 liên kết peptit → loại B

Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ và axit → loại C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận