1.2. Danh pháp

  • 19627 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Peptit: H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH có tên là 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Peptit: H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH.

+ Nguyên tắc là amino axit đầu C được giữ nguyên đuôi in.

Các gốc amino axit còn lại sẽ chuyển đuôi in → yl

Tên gọi của peptit là: Glyxylalanylglyxin


Câu 2:

Tên gọi cho peptit 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Kết thúc phải bằng tên của α− amino axit đầu C, các α− amino axit thì thay -in thành -yl

Nên gọi đúng phải là: anlanylglixylalanin


Câu 3:

Tên gọi của peptit: HOOC-CH2-NH-CO-CH(CH3)NH2 là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Phải đọc từ α-amino axit đầu N nên phải là Ala-Gly chứ không phải Gly-Ala


Câu 4:

Đipeptit X có công thức: NH2CH2CONHCH(CH3)COOH. Tên gọi của X là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Peptit X có CTCT là : H2NCH2CONH-CH(CH3)CONH-CH(COOH)CH2CH2CH2CH2NH2. Tên gọi của X là :

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận