2.2. Xác định công thức cấu tạo

  • 19636 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Một đipeptit có khối lượng mol bằng 146. Đipeptit đó là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Đặt CTPT của đipeptit là CnH2nO3N2

Mđipeptit = 14n + 76 = 146 → n = 5 → Tổng nguyên tử C ở 2 gốc amino axit = 5

→ Hai amino axit là Glyxin H2NCH2COOH và Alanin CH3CH(NH2)COOH

→ đipeptit là Gly-Ala hoặc Ala-Gly


Câu 2:

Cho một peptit X được tạo nên bởi n gốc alanin có khối lượng phân tử là 302 đvC. Peptit X thuộc loại 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

nAla → Peptit (Alan) + (n - 1)H2O. Bảo toàn khối lượng:

89n = 302 + 18 × (n - 1) n = 4 X là tetrapeptit


Câu 3:

Peptit X do các gốc glyxyl và alanyl tạo nên có khối lượng phân tử là 345. X là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Peptit X tạo từ a glyxin và b alanin 

MX=75a+89b-(a+b-1)*18=34557a+71b=327a=2,b=3

nên X là pentapeptit


Câu 4:

Peptit X chỉ do các gốc alanyl tạo nên có khối lượng phân tử là 231. X là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Peptit X do n gốc alanyl tạo thành

 MX=n*89-(n-1)*18=231n=3

Vậy X là tripeptit


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận