3.2. Phản ứng thủy phân

  • 19521 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 2:

Dãy gồm các chất có thể tham gia phản ứng thủy phân trong điều kiện thích hợp là? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Loại A vì có alinin không thủy phân.

+ Loại C và D vì có glucozo không thủy phân.


Câu 3:

Dãy các chất đều cho được phản ứng thủy phân là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Glucozo, fructozo là đường đơn không tham gia phản ứng thuỷ phân.


Câu 4:

Sản phẩm cuối cùng của quá trình thuỷ phân các polipeptit nhờ xúc tác thích hợp là 

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận