Bài tập thủy phân(P1)

  • 19623 lượt thi

  • 48 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho 6,57 gam Al–Gly phản ứng hoàn toàn với 150 ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ta có nĐipeptit = 0,045 mol.Nhận thấy 2nĐipeptit < 2nKOH nH2O tạo thành = nĐipeptit = 0,045 mol.+ Bảo toàn khối lượng. mCht rn khan = 6,57 + 0,15×56 - 0,045×18 = 14,16 gam.


Câu 2:

Cho 28,8 gam một tetrapeptit mạch hở X (được tạo bở các amino axit có dạng H2NCxHyCOOH) tác dụng với dung dịch KOH (vừa đủ) thu được 49,4 gam muối. Khối lượng phân tử của X là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

28,8(g) X + 4KOH → 49,4(g) Muối + H2O || Đặt nX = x nKOH = 4x; nH2O= x.

Bảo toàn khối lượng: 28,8 + 56 × 4x = 49,4 + 18x x = 0,1 mol MX = 288


Câu 5:

Khối lượng tripeptit được tạo thành từ 178 gam alanin và 75 gam glyxin là? 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

3NH2CHCH3COOHtripeptit + 2H2O2433NH2CH2COOHtripeptit + 2H2O123Bo toàn khi lưng mtripeptit=malanin+mglyxin-mH2O=217


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận