2.1. Xác định công thức phân tử peptit

  • 19546 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 4 phút

Câu 3:

Đipeptit T mạch hở, được tạo thành từ các α-amino axit no, mạch hở, phân tử đều chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Công thức phân tử của T có dạng là 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

α-amino axit no, hở, chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl dạng CmH2m + 1NO2.

Phản ứng: 2CmH2m + 1NO2 → 1T2 + 1H2O ||→ bảo toàn C, H, O, N

công thức của đipeptit T là C2mH4m – 2N2O3. Đặt n = 2m

Công thức phân tử của T có dạng là CnH2n – 2O3N2.

remember: công thức tổng quát của peptit dạng này là CnH2n + 2 – mNmOm + 1.


Câu 4:

Tetrapeptit E mạch hở, được tạo thành từ các α-amino axit no, mạch hở, phân tử đều chứa một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Công thức phân tử của E có dạng là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

α-amino axit no, hở, chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl dạng CmH2m + 1NO2.

Phản ứng: 4CmH2m + 1NO2 → 1E4 + 3H2O ||→ bảo toàn C, H, O, N

công thức của tetrapeptit E là C4mH8m – 2N4O5. Đặt n = 4m

Công thức phân tử của E có dạng là CnH2n – 2O5N4.

remember: công thức tổng quát của peptit dạng này là CnH2n + 2 – mNmOm + 1.


Câu 5:

Tripeptit tạo ra từ aminoaxit no hở chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH có công thức chung là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án C 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận