2.3. Xác định số đipeptit. Xác định số tripeptit

  • 19630 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit? 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Các bạn dùng vạch thẳng đứng phân chia các liên kết CO–NH để phân tích:

 

chỉ có chất A thỏa mãn đipeptit


Câu 2:

Từ glyxin và alanin có thể tạo ra bao nhiêu loại đipeptit khác nhau?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

 

Số đipeptit tối đa = 2 × 2 = 4


Câu 4:

Chất nào sau đây là đipeptit 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Chất nào sau đây là đipeptit? 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Chú ý: peptit chỉ chứa gốc α-amino axit

Chọn D.

______________________________

 

Chú ý: H2NCH2CONHCH(CH3)CONHCH2COOH là tripeptit.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận