1.1. Khái niệm

  • 19652 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Cho các chất sau:

(1) H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-COOH

(2) H2N-CH2CO-NH-CH2-CH2-COOH

(3) H2N-CH(CH3)CO-NH-CH(CH3)-COOH

(4) H2N-(CH2)4-CH(NH2)COOH

(5) NH2-CO-NH2   

(6) CH3-NH-CO-CH3

(7) HOOC-CH2-NH-CO-CH2-NH-CO-CH(CH3)-NH2

Trong các chất trên, số peptit là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Các chất peptit là:(1),(3) và (7).Các chất còn lại không thỏa mãn điều kiện là chứ liên kết CO và NH của 2 α−amino axit


Câu 2:

Protein là cơ sở tạo nên sự sống vì có trong thành phần chính của nhân tế bào và nguyên sinh chất. Protein cũng là hợp phần chủ yếu trong thức ăn con người. Trong phân tử protein, các gốc α – aminoaxit được gắn với nhau bằng liên kết

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trong phân tử protein, các gốc α – aminoaxit được gắn với nhau bằng liên kết peptit.

• amit là liên kết CO–NH giữa các phân tử amino axit,

• liên kết peptit là trường hợp riêng của loại α–amino axit.


Câu 3:

Tripeptit là hợp chất 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trong hợp chất tripeptit chứa 3 mắt xích phải là các α-amino axit → loại A, C

Số liên kết peptit trong tripeptit là 2 → loại D


Câu 4:

Một trong những điểm khác nhau của protein so với lipit và glucozơ là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Một trong những điểm khác nhau của protein so với lipit và glucozơ là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

protein luôn chứa nitơ, còn glucozo thì không, lipit thì đôi khi có


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận