3.4 Nhận biết

  • 19614 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thuốc thử được dùng để phân biệt Ala - Ala - Gly với Gly - Ala là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Peptit chứa từ 3 mắt xích trở lên có phản ứng màu biure với Cu(OH)2/OH tạo phức chất màu tím.

Dùng Cu(OH)2 phân biệt được tripeptit Ala-Ala-Gly và đipeptit Gly-Ala


Câu 2:

Phân biệt được hai dung dịch chứa riêng biệt các đipeptit mạch hở là Ala–Val và Val–Lys bằng thuốc thử là 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Nhận xét: Ala–Val có số nhóm NH2 bằng số nhóm COOH

dung dịch có môi trường trung tính → không làm phenolphtalein đổi màu.

Val–Lys có số nhóm NH2 hơn số nhóm COOH → dung dịch Val–Lys có

mối trường bazơ, làm phenolphtalein đổi màu hồng.

phenolphtalein giúp ta phân biệt được 2 dung dịch trên


Câu 3:

Phân biệt được ba dung dịch chứa riêng biệt các đipeptit mạch hở: Gly–Ala, Ala–Glu và Val-Lys bằng thuốc thử là 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Quan sát về cấu tạo các chất: Gly–Ala có cùng số nhóm COOH và NH2.

Ala–Glu có số nhóm COOH hơn NH2 còn Val–Lys có số nhóm NH2 lớn hơn.

cách phân biệt 3 đipeptit trên tương tự như phân biệt Gly; Glu; Lys

ta có thể dùng thuốc thử là quỳ tím:

• Gly–Ala không làm quỳ tím đổi màu (trung tính)

• Ala–Glu làm quỳ tím đổi màu đỏ (axit)

• Val–Lys làm quỳ tím đổi màu xanh (bazơ).


Câu 4:

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly–Ala–Gly với Gly–Ala là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Gly–Ala–Gly là tripeptit có khả năng tham gia phản ứng màu biure Cu(OH)2/NaOH tạo phức màu xanh tím

Gly–Ala là đipeptit không có khả năng phản ứng với màu biure Cu(OH)2/NaOH ( không hiện tượng )


Câu 5:

Thuốc thử cần dùng để phân biệt các dung dịch riêng biệt mất nhãn : glucozơ, glixerol, alanylglyxylvalin, anđehit axetic, ancol etylic là 

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Ta dùng Cu(OH)2/dung dịch NaOH

• Ở nhiệt độ thường khi cho Cu(OH)2/dung dịch NaOH vào từng dung dịch thì

+ Glucozơ và glixerol xuất hiện phức màu xanh

2C3H8O3 + Cu(OH)2 → (C3H7O3)2Cu + 2H2O

2C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

+ Ananylglyxylvalin có màu tím đặc trưng

• Khi đun nóng thì glucozơ và anđehit axetic có màu đỏ Cu2O xuất hiện

CH2OH-CHOH4-CHO+2CuOH2+NaOHt0CH2OH-CHOH4-COONa+Cu2O+3H2OCH3CHO+2CuOH2+NaOHt0CH3-COONa+Cu2O+3H2O

• Ancol etylic không có hiện tượng gì.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận