Câu hỏi:

06/04/2020 2,976

Cho dung dịch các chất sau: saccarozơ, glucozơ, Gly–Ala, lòng trắng trứng, axit axetic, ancol etylic. Chọn phát biểu sai về các chất trên. 

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Xét các phát biểu:

A. đúng. có 4 chất tác dụng được Cu(OH)2 là: saccarozơ; glucozơ

(phản ứng của ancol đa chức); lòng trắng trứng (phản ứng màu biure)

và axit axetic (2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O).

B. đúng. chỉ có axit axetic CH3COOH, pH < 7 làm quỳ tím ngả đỏ.

C. sai. chỉ có Gly–Ala và lòng trắng trứng (đipeptit và protein) thủy phân trong môi trường kiềm.

trong môi trường axit, chúng cũng bị thủy phân, ngoài ra saccarozơ (đisaccarit)

cũng bị thủy phân → phát biểu D đúng. Theo yêu cầu

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là sai? 

Xem đáp án » 08/04/2020 18,460

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây đúng

Xem đáp án » 08/04/2020 15,017

Câu 3:

Nhận định nào sau đây đúng? 

Xem đáp án » 06/04/2020 14,864

Câu 4:

Phát biểu không đúng là: 

Xem đáp án » 06/04/2020 12,192

Câu 5:

Chọn phát biểu sai

Xem đáp án » 06/04/2020 11,761

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây sai

Xem đáp án » 08/04/2020 11,408

Câu 7:

Nhận xét nào sau đây sai

Xem đáp án » 06/04/2020 10,605

Bình luận


Bình luận