Câu hỏi:

22/05/2020 10,944

Phát biểu nào sau đây đúng?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho glucozơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lít dung dịch NaOH 0,5M (D = 1,05 g/ml) thu được dung dịch chứa hai muối với tổng nồng độ là 3,21%. Khối lượng glucozơ đã dùng là 

Xem đáp án » 22/05/2020 24,318

Câu 2:

Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp hai este đơn chức, đồng phân của nhau bằng dung dịch NaOH thu được 11,08 gam hỗn họp muối và 5,56 gam hỗn hợp ancol đồng đẳng kế tiếp. Công thức cấu tạo của hai este là

Xem đáp án » 22/05/2020 15,220

Câu 3:

Hoá hơi 6,7 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3COOCH3HCOOCH3, thu được 2,24 lít hơi (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam X thu được khối lượng nước là

Xem đáp án » 22/05/2020 13,019

Câu 4:

Thực hiện phản ứng thuỷ phân 16,2 gam xenlulozơ trong môi trường axit, sau một thời gian phản ứng, đem trung hoà axit bằng kiềm, lấy hỗn hợp sau phản ứng cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, thu được 16,2 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thuỷ phân là 

Xem đáp án » 22/05/2020 9,431

Câu 5:

Từ glucozơ, có thể điều chế cao su buna theo sơ đồ sau đây:

Glucozơ  ancol etylic   buta-1,3-đien    cao Su Buna.

Biết hiệu suất của quá trình điều chế là 75%, muốn thu được 32,4 kg cao su thì khối lượng glucozơ cần dùng là

Xem đáp án » 22/05/2020 9,264

Câu 6:

Hai chất đồng phân của nhau là 

Xem đáp án » 22/05/2020 5,901

Bình luận


Bình luận