Câu hỏi:

23/05/2020 452

Hãy xác định khó khăn lớn nhất ở Liên Xô sau Chiến tranh thế gỉớỉ thứ hai:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 1973 diễn ra sự biến gì có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước?

Xem đáp án » 23/05/2020 2,910

Câu 2:

Cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa xã hộỉ ở Đông Âu diễn ra sớm nhất ở nước nào?

Xem đáp án » 23/05/2020 1,815

Câu 3:

Từ năm 1946 - 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Xem đáp án » 23/05/2020 564

Câu 4:

Vào khoảng những năm 70 của thế kỉ XX, trên thế giới đã diễn ra sự kiện gì bất lợi và có lợi cho các nước?

Xem đáp án » 23/05/2020 508

Câu 5:

Nguyên nhân nào là cơ bản nhất làm cho Hội đồng tương trợ kinh tế chấm dứt hoạt động?

Xem đáp án » 23/05/2020 409

Câu 6:

Mục đích của việc thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế là gì?

Xem đáp án » 23/05/2020 330

Bình luận


Bình luận