Câu hỏi:

28/05/2020 1,795

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: A ____________ is a short funny film with drawn characters.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: cartoon: phim hoạt hình

Dịch: Phim hoạt hình là phim ngắn hài hước với các nhân vật được vẽ lên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: VTV1 and VTV3 are all ____________ channels.

Xem đáp án » 28/05/2020 2,961

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:We check the schedule ____________ we want to see the time of the game show.

Xem đáp án » 28/05/2020 2,292

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: The ____________ will announce tomorrow’s weather on TV at 7:30 tonight.

Xem đáp án » 28/05/2020 1,920

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: We will go to the cinema to see a ____________.

Xem đáp án » 28/05/2020 1,714

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: It’s funny __________ the comedy.

Xem đáp án » 28/05/2020 1,593

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: What’s going to be ____________ TV tonight?

Xem đáp án » 28/05/2020 1,422

Bình luận


Bình luận