Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 7 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1750 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: A ____________ is a short funny film with drawn characters.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: cartoon: phim hoạt hình

Dịch: Phim hoạt hình là phim ngắn hài hước với các nhân vật được vẽ lên.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: My family and I often spend time ____________ television in the evening.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: cụm từ “watch television”: xem ti vi

Dịch: Gia đình và tôi thường dành thời gian xem ti vi vào buổi tối.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: The comedy was so interesting that all ____________ clapped their hands.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: audience: khán giả

Cấu trúc “be + so + adj + that + SV”: quá…đến nỗi mà…

Dịch: Vở hài kịch quá hấp dẫn đến nỗi ai cũng vỗ tay


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: VTV1 and VTV3 are all ____________ channels.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: national channel: kênh truyền hình quốc gia

Dịch: VTV1 và VTV3 đều là các kênh truyền hình quốc gia.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: What’s going to be ____________ TV tonight?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: be on TV: được phát sóng trên tivi.

Dịch: Chương trình nào sẽ được phát sóng trên TV tối nay vậy?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận