Ngữ pháp : động từ : study,have,do,play

  • 1814 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Choose the best answer.James is_____ judo in the playground with his friends and he is very excited.

Xem đáp án

Cụm từ: do judo (tập judo)

=> James is doing judo in the playground with his friends and he is very excited.

Tạm dịch: James đang tập judo trong sân chơi với bạn bè và anh ấy rất phấn khích.

Đáp án:  B. doing


Câu 2:

Choose the best answer.Keep quiet! Jessica________ a headache so she is sleeping in her bedroom.

Xem đáp án

Cụm từ: have a headache (đau đầu)

=> Keep quiet! Jessica has a headache so she is sleeping in her bedroom.

Tạm dịch: Giữ im lặng! Jessica bị đau đầu nên đang ngủ trong phòng ngủ.

Đáp án: D. has


Câu 3:

Choose the best answer.

My father is _______ a cup of coffee with his colleague in the living room now.

Xem đáp án

Cụm từ: have a cup of (có một cốc gì)

 => My father is having a cup of coffee with his colleague in the living room now.

Tạm dịch: Bố tôi đang uống tách cà phê với đồng nghiệp trong phòng khách bây giờ.
Đáp án: D. having


Câu 4:

Choose the best answer.Williams always ____ breakfast with bread, egg and milk before going to school.  

Xem đáp án

Cụm từ: have breakfast (ăn sáng)

=> Williams always has breakfast with bread, egg and milk before going to school. 

Tạm dịch:  Williams luôn ăn sáng với bánh mì, trứng và sữa trước khi đến trường.

Đáp án:  A. has


Câu 5:

Choose the best answer.Tiffany and Rosy usually help their mom ___ the chores at the weekend.

Xem đáp án

Cụm từ: help sb do st (giúp ai làm gì), do the chores (làm việc nhà)

=> Tiffany and Rosy usually help their mom do the chores at the weekend.

Tạm dịch: Tiffany và Rosy thường giúp mẹ làm việc nhà vào cuối tuần.

Đáp án: B. do


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3.5

Đánh giá trung bình

33%

0%

67%

0%

0%

Nhận xét

V

1 năm trước

Vũ Hương

0

1 năm trước

07. Chu Uyển chi

T

6 tháng trước

Trần Bõng

Bình luận


Bình luận