Câu hỏi:

28/05/2020 600

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:We/ watch/ documentary/ know more/ historical events.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích: know more about st: biết thêm về cái gì

Dịch: Chúng tôi xem phim tài liệu để biết thêm về các sự kiện lịch sử.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: I/ love/ films/ I/ don't like/ watch/ them/ television.

Xem đáp án » 28/05/2020 3,257

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:Why/ lot of/ people/ watch television/ every day?

Xem đáp án » 28/05/2020 3,213

Câu 3:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question:I have to do homework so I won’t watch TV tonight.

Xem đáp án » 28/05/2020 3,202

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Television/ a tool/ gain/ education/ information.

Xem đáp án » 28/05/2020 3,005

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question:The film is not exciting enough for me to see.

Xem đáp án » 28/05/2020 2,943

Câu 6:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question: time/ is/ TV/ a/ waste/ Watching/ of

Xem đáp án » 28/05/2020 2,638

Câu 7:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: You/ can/ watch/ The Pig Race/ this/ channel.

Xem đáp án » 28/05/2020 2,632

Bình luận


Bình luận