Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 7 Writing có đáp án

  • 1391 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Television/ a tool/ gain/ education/ information.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: to V chỉ mục đích

Dịch: Ti vi là một phương tiện tiếp nhận giáo dục và thông tin.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:Why/ lot of/ people/ watch television/ every day?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Câu hỏi thời hiện tại đơn với mốc thời gian “every day”

Dịch: Sao nhiều người xem ti vi mỗi ngày vậy nhỉ?


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:We/ watch/ documentary/ know more/ historical events.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: know more about st: biết thêm về cái gì

Dịch: Chúng tôi xem phim tài liệu để biết thêm về các sự kiện lịch sử.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: You/ can/ watch/ The Pig Race/ this/ channel.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: on + channel: trên kênh nào

Dịch: Bạn có thể xem cuộc đua lợn trên kênh này.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: I/ love/ films/ I/ don't like/ watch/ them/ television.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

but nối 2 vế câu tương phản

Dịch: Tôi thích xem phim nhưng không thích xem trên ti vi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thúy Trần

Bình luận


Bình luận

Nam Phương Nguyễn
20:48 - 12/01/2021

Sao nó cứ tự nhấn kết quả vạy