Câu hỏi:

28/05/2020 2,629

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: You/ can/ watch/ The Pig Race/ this/ channel.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích: on + channel: trên kênh nào

Dịch: Bạn có thể xem cuộc đua lợn trên kênh này.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: I/ love/ films/ I/ don't like/ watch/ them/ television.

Xem đáp án » 28/05/2020 3,253

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:Why/ lot of/ people/ watch television/ every day?

Xem đáp án » 28/05/2020 3,210

Câu 3:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question:I have to do homework so I won’t watch TV tonight.

Xem đáp án » 28/05/2020 3,195

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Television/ a tool/ gain/ education/ information.

Xem đáp án » 28/05/2020 3,002

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question:The film is not exciting enough for me to see.

Xem đáp án » 28/05/2020 2,930

Câu 6:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question: time/ is/ TV/ a/ waste/ Watching/ of

Xem đáp án » 28/05/2020 2,622

Bình luận


Bình luận