Câu hỏi:

29/05/2020 1,278

Đoạn dây AB có chiều dài 20 cm, khối lượng 10 g được treo nằm ngang bằng 2 dây nhẹ trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ thẳng đứng. Cho dòng điện I = 2 A chạy qua dây AB thì AB bị đẩy sang một bên đến vị trí cân bằng mới mà dây treo hợp với phương ban đầu góc 45°. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn cảm ứng từ là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 29/05/2020 1,551

Câu 2:

Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lượng 1π2 kg được nối với lò xo có độ cứng 100 N/m. Đầu kia của lò xo gắn với điểm cố định. Từ vị trí cân bằng, đẩy vật tới vị trí lò xo nén 23 cm rồi buông nhẹ. Khi vật qua vị trí cân bằng lần đầu tiên thì tác dụng lực F có độ lớn không đổi là 2 N cùng chiều với vận tốc, khi đó vật dao động với biên độ A1. Biết lực F chỉ xuất hiện trong thời gian 130 s và sau khi ngừng tác dụng lực F vật dao động điều hòa với biên độ A2. Tỉ số A1A2 

Xem đáp án » 29/05/2020 1,322

Câu 3:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Độ cứng của lò xo là 16,2 N/m, mốc thế năng ở vị trí cân bằng, vật nhỏ của con lắc có động năng cực đại là 5 J. Ở thời điểm vật nhỏ có động năng bằng thế năng thì lực kéo về tác dụng lên nó có độ lớn bằng

Xem đáp án » 29/05/2020 1,183

Câu 4:

Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại bằng 3 m/s và gia tốc cực đại bằng 30π m/s2. Thời điểm ban đầu, vật có vận tốc bằng 1,5 m/s và thế năng đang tăng. Thời điểm đầu tiên (kể từ t = 0) gia tốc của vật bằng 15π (m/s2) là

Xem đáp án » 29/05/2020 947

Câu 5:

Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc bằng 9° dưới tác dụng của trọng lực. Ở thời điểm t0, vật nhỏ của con lắc có li độ góc và li độ cong lần lượt là 4,5° và 2,5π cm. Lấy g = 10 m/s2. Tốc độ của vật ở thời điểm t0 bằng

Xem đáp án » 29/05/2020 840

Câu 6:

Khi nói về hệ số công suất cos φ của đoạn mạch xoay chiều, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 29/05/2020 833

Bình luận


Bình luận