Câu hỏi:

29/05/2020 1,466

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:She/ be/ to Dubai/ three times/ year.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích:

câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có mốc thời gian “three times this year”

Dịch: Cô ấy đã đến Dubai 3 lần năm nay.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question: Mr. and Mrs. Black have a son, John.

Xem đáp án » 29/05/2020 3,419

Câu 2:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question: Did you fly to Los Angeles?

Xem đáp án » 29/05/2020 2,306

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Many/ tourists/ visit/ Hanoi/ year.

Xem đáp án » 29/05/2020 2,039

Câu 4:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question: Mr. Peter drives to Amsterdam every month.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,791

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: It’s/ fantastic/ spend/ a day/ New York.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,724

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:Singapore/ located/ Southeast Asia.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,497

Bình luận


Bình luận