Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 9 Writing có đáp án

  • 1312 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Tokyo/ most populous/ capital/ city/ world.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Câu so sánh nhất với tính từ dài: “the + most + adj”

Dịch: To-ky-o là thủ đô đông dân nhất thế giới.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:She/ be/ to Dubai/ three times/ year.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích:

câu chia thời hiện tại hoàn thành vì có mốc thời gian “three times this year”

Dịch: Cô ấy đã đến Dubai 3 lần năm nay.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:Singapore/ located/ Southeast Asia.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Cấu trúc: “be located in” nằm ở

Dịch: Singapore nằm ở Đông Nam Á.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: It’s/ fantastic/ spend/ a day/ New York.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Cấu trúc: “it’s + adj + to V”: thật là như thế nào khi làm gì

Dịch: Thật tuyệt khi dành 1 ngày ở New York.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Many/ tourists/ visit/ Hanoi/ year.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Câu chia thời hiện tại đơn vì có mốc thời gian “every day”

Dịch: Rất nhiều du khách đến thăm Hà Nội mỗi năm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận