Câu hỏi:

29/05/2020 2,180

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: We might use __________ appliances in our future house.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích:

automatic appliances: thiết bị tự động

Dịch: Chúng ta có thể sẽ dùng các thiết bị tự động trong ngôi nhà tương lai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: There will be more people live in an apartment __________ in a house.

Xem đáp án » 29/05/2020 2,069

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: We might have smart clock to ___________ the time.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,991

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Will super cars run on water in the __________?

Xem đáp án » 29/05/2020 1,949

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: In the future, I _________ in a motorhome.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,786

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:Robot will _________ our house for us in the future.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,569

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: A _________ TV is linked with Bluetooth, wifi, USB and flash memory.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,558

Bình luận


Bình luận