Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 10 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1411 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: In the future, I _________ in a motorhome.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

câu chia ở thời tương lai đơn vì có mốc thời gian “in the future”

Dịch: Trong tương lai, tôi sẽ sống trong 1 ngôi nhà di động.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:Robot will _________ our house for us in the future.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

cụm từ “clean our house”: dọn dẹp nhà cửa

Dịch: Robot sẽ dọn dẹp nhà cửa cho chúng ta trong tương lai.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: There will be more people live in an apartment __________ in a house.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: more…than…

Dịch: Sẽ có nhiều người sống trong các căn hộ chung cư hơn trong 1 ngôi nhà.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: We might use __________ appliances in our future house.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

automatic appliances: thiết bị tự động

Dịch: Chúng ta có thể sẽ dùng các thiết bị tự động trong ngôi nhà tương lai.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: A _________ TV is linked with Bluetooth, wifi, USB and flash memory.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: smart TV: ti vi thông minh

Dịch: Một chiếc ti vi thông minh được kết nối với Bluetooth, wifi, USB và bộ nhớ nhanh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận