Câu hỏi:

29/05/2020 1,523

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:It/ comfortable/ have/ robot.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích:

cấu trúc “it’s + adj + to V”: thật là như thế nào khi làm gì

Dịch: Có một con robot thật thoải mái.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Will/ robots/ clean/ house/ future?

Xem đáp án » 29/05/2020 2,695

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:My/ future/ house/ be/ mountain.

Xem đáp án » 29/05/2020 2,635

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:This/ wireless TV/ run/ solar energy

Xem đáp án » 29/05/2020 2,409

Câu 4:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question: My future house will have 5 rooms.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,930

Câu 5:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question:in front of/ will/ house/ the/ There/ swimming pool/ be/ a.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,862

Câu 6:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question: too/ have/ The/ a/ smart TV/ house/ will.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,746

Bình luận


Bình luận