Câu hỏi:

29/05/2020 845

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: What/ type of house/ you/ want/ have?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích:      

câu hỏi ý muốn thời hiện tại đơn.

Dịch: Bạn muốn sở hữu loại nhà nào?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Will/ robots/ clean/ house/ future?

Xem đáp án » 29/05/2020 2,708

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:My/ future/ house/ be/ mountain.

Xem đáp án » 29/05/2020 2,647

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:This/ wireless TV/ run/ solar energy

Xem đáp án » 29/05/2020 2,419

Câu 4:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question: My future house will have 5 rooms.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,938

Câu 5:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question:in front of/ will/ house/ the/ There/ swimming pool/ be/ a.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,864

Câu 6:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question: too/ have/ The/ a/ smart TV/ house/ will.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,748

Câu 7:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:It/ comfortable/ have/ robot.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,529

Bình luận


Bình luận