Câu hỏi:

29/05/2020 1,597

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:We ___________ a survey to know more about recycling.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B

Giải thích:

cụm từ “do a survey”: làm cuộc khảo sát

Dịch: Chúng tôi làm cuộc khảo sát để biết thêm về tái chế.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:If students recycle and use recycled materials, they will save _________.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,738

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: If we continue to deforest, our earth ___________ polluted.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,531

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:If you turn _________ the lights when you don’t use it, you will save electricity.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,359

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: You should put rubbish in the recycling ___________.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,262

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: We will save the environment if we ___________ plastic.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,249

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: We can find noise pollution __________ most cities.

Xem đáp án » 29/05/2020 914

Bình luận


Bình luận