Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 11 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1356 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: If we continue to deforest, our earth ___________ polluted.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

câu điều kiện loại 1: “If + S V(s/es), S + will V”

Dịch: Nếu chúng ta tiếp tục chặt phá rừng, trái đất sẽ bị ô nhiễm.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:Do you know what ___________ water pollution?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích:

từ để hỏi + động từ số ít, câu chia ở thời hiện tại đơn.

Dịch: Bạn có biết cái gì gây ra ô nhiễm nguồn nước không?


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:We ___________ a survey to know more about recycling.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

cụm từ “do a survey”: làm cuộc khảo sát

Dịch: Chúng tôi làm cuộc khảo sát để biết thêm về tái chế.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: You should put rubbish in the recycling ___________.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

recycling bin: thùng rác

Dịch: Bạn nên bỏ rác vào thùng rác.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:Charities raise money for people who are ___________ need.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

be in need: thiếu thốn, cần giúp đỡ

Dịch: Tổ chức từ thiện quyên góp tiền cho người có hoàn cảnh khó khăn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ánh Lê
20:05 - 18/06/2020

That tuyet