Câu hỏi:

29/05/2020 534

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:Why/ not/ we/ sing/ English song?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích:

cấu trúc: “Why don’t we + V”: tại sao chúng ta không…?

Dịch: Tại sao chúng ta không hát một bài hát tiếng Anh nhỉ?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question: What is your father’s job?

Xem đáp án » 29/05/2020 3,750

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: If/ you/ see/ used bottle/ road, what/ you/ do?

Xem đáp án » 29/05/2020 3,529

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: How/ much/ meat/ you/ want?

Xem đáp án » 29/05/2020 3,142

Câu 4:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question:My house is behind the hotel.

Xem đáp án » 29/05/2020 2,412

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question: We can use this bottle once again.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,762

Câu 6:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question: area/ has become/ my/ great/ in/ pollution/ Water/ problem/ a.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,301

Câu 7:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question: throw/ environment/ If/ pollute/ will/ you/ it/ the/ the rubbish.

Xem đáp án » 29/05/2020 1,204

Bình luận


Bình luận