Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 11 Writing có đáp án

  • 1565 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: If/ you/ see/ used bottle/ road, what/ you/ do?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Câu điều kiện loại 1: “If + S V(s/es), S + will V”

Dịch: Nếu bạn thấy 1 chiếc lọ đã qua sử dụng ở trên đường, bạn sẽ làm gì?


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:Why/ not/ we/ sing/ English song?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích:

cấu trúc: “Why don’t we + V”: tại sao chúng ta không…?

Dịch: Tại sao chúng ta không hát một bài hát tiếng Anh nhỉ?


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: We/ should/ spend/ money/ recycling.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

cấu trúc: spend money on st: dành tiền vào cái gì

Dịch: Chúng ta nên dành tiền vào tái chế.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:No/ house/ street/ older/ this one.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

cụm từ “on the street”: ở trên đường

Câu so sánh hơn với tính từ ngắn: “S1 + be + adj + đuổi –er + than S2”

Dịch: Không ngôi nhà nào trên đường cũ hơn ngôi nhà này.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: How/ much/ meat/ you/ want?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

cấu trúc hỏi giá tiền “How much + N + do/ does + S + V?”

Dịch: Bạn cần bao nhiêu thịt vậy?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hiếu Võ

dễ hiểu vải............

Bình luận


Bình luận