Câu hỏi:

29/05/2020 195

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:Could robots __________ football with me in the future?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích:

cụm từ “play football”: chơi bóng đá

Dịch: Người máy sẽ có thể chơi bóng đá với tôi trong tương lai chứ?

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: We go to the __________ to see the new film.

Xem đáp án » 29/05/2020 927

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: After getting up, I __________ the bed and then have breakfast.

Xem đáp án » 30/05/2020 807

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: My grandmother enjoys __________. She waters the plants when she has free time.

Xem đáp án » 29/05/2020 539

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: __________ you do the dishes when you were young?

Xem đáp án » 29/05/2020 531

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Robots may play an important __________ in human’s life.

Xem đáp án » 30/05/2020 442

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Will we be able __________ into space in the future?

Xem đáp án » 29/05/2020 437

Câu 7:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: __________ robots can help children with difficult homework.

Xem đáp án » 29/05/2020 395

Bình luận


Bình luận