Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 12 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 1032 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Will we be able __________ into space in the future?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

cấu trúc: “be able to V”: có khả năng làm gì

Dịch: Chúng ta sẽ có khả năng bay vào không gian trong tương lai chứ?


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Robots will be able to do the __________ for us soon.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

cụm từ: “do the laundry”: giặt giũ

Dịch: Robot sẽ có thể làm các công việc giặt giũ cho chúng ta sớm thôi.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: My grandmother enjoys __________. She waters the plants when she has free time.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

cấu trúc: “enjoy + Ving”: thích làm gì

Dịch: Bà của tôi thích làm vườn. Bà tưới cây mỗi khi rảnh.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: __________ robots can help children with difficult homework.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích:

teaching robots: người máy dạy học

Dịch: Người máy dạy học có thể giúp trẻ con làm bài tập khó.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:Could robots __________ football with me in the future?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:

cụm từ “play football”: chơi bóng đá

Dịch: Người máy sẽ có thể chơi bóng đá với tôi trong tương lai chứ?


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

D

1 năm trước

Dương Minh Sang

Bình luận


Bình luận