Câu hỏi:

30/05/2020 231

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C5H8O2. Đun nóng 10 gam X trong 100 ml dung dịch NaOH 0,5M thì thu được 4,7 gam muối cacboxylat. Vậy công thức cấu tạo của X là:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xà phòng hoá hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai triglixerit có tỉ lệ mol 1:1 thu được glyxerol và hỗn hợp hai muối của hai axit béo có số mol bằng nhau. Số cặp triglixerit thoả mãn là:

Xem đáp án » 30/05/2020 1,706

Câu 2:

Cho 40,3 gam trieste X (este 3 chức) của glyxerol (glixerin) với axit béo tác dụng vừa đủ với 6 gam NaOH. Số gam muối thu được là:

Xem đáp án » 30/05/2020 1,109

Câu 3:

Đun nóng 0,1 mol tripeptit X có cấu trúc là Ala-Gly-Glu trong dung dịch NaOH (lấy dư). Sau phản ứng hoàn toàn khối lượng muối thu được là:

Xem đáp án » 30/05/2020 514

Câu 4:

Cho 15 gam glyxin vào 200 ml dung dịch KOH thu được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch X cần 400 ml dung dịch HCl 1,25M. Nồng độ mol của dung dịch KOH là:

Xem đáp án » 30/05/2020 440

Câu 5:

Phản ứng nào sau đây dùng để chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozơ có nhiều nhóm hyđroxyl?

Xem đáp án » 30/05/2020 316

Câu 6:

Cho axit cacboxylic (X) tác dụng với amin (Y) thu được muối amoni (Z) có công thức phân tử là C3H9O2N. Hãy cho biết có bao nhiêu cặp X, Y thoả mãn?

Xem đáp án » 30/05/2020 286

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »