Câu hỏi:

17/06/2020 163

 Viết (theo mẫu):

Tám : 8

Mười bảy : …

Ba mươi hai : …

Một : …

Năm mươi : …

Sáu mươi mốt : …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

Mười bảy : 17

Ba mươi hai : 32

Một : 1

Năm mươi : 50

 

Sáu mươi mốt : 61

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một lớp học có 32 học sinh, sau đó có thêm 3 học sinh nữa. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 227

Câu 2:

Đo rồi viết số đo độ dài mỗi đoạn thẳng vào chõ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 199

Câu 3:

Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 189

Câu 4:

Điền dấu >, <, = vào chố chấm:

28 … 3184 … 9054 … 50 + 5
65 … 6472 … 7225 … 20 + 5
23 … 3248 … 3986 … 80 + 7

Xem đáp án » 17/06/2020 163

Câu 5:

Tính:

9 + 1 = …15 – 4 = …4 + 4 = …25 + 2 = …
6 – 3 = …11 + 7 = …8 – 4 = …48 – 6 = …
2 + 7 = …10 – 2 = …8 – 0 = …54 + 3 = …

Xem đáp án » 17/06/2020 155

Câu 6:

Viết (theo mẫu):

0 : không

90 : …

87 : …

3 : …

11 : …

 

45 : …

Xem đáp án » 17/06/2020 146

Bình luận


Bình luận