Câu hỏi:

17/06/2020 153

Tính:

9 + 1 = …15 – 4 = …4 + 4 = …25 + 2 = …
6 – 3 = …11 + 7 = …8 – 4 = …48 – 6 = …
2 + 7 = …10 – 2 = …8 – 0 = …54 + 3 = …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải chi tiết:

9 + 1 = 1015 – 4 = 114 + 4 = 825 + 2 = 27
6 – 3 = 311 + 7 = 188 – 4 = 448 – 6 = 42
2 + 7 = 910 – 2 = 88 – 0 = 854 + 3 = 57

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một lớp học có 32 học sinh, sau đó có thêm 3 học sinh nữa. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 226

Câu 2:

Đo rồi viết số đo độ dài mỗi đoạn thẳng vào chõ chấm:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 198

Câu 3:

Tính:

Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1 Vở bài tập Toán lớp 1 Bài 131: Ôn tập: Các số đến 100 | Hay nhất Giải VBT Toán 1

Xem đáp án » 17/06/2020 189

Câu 4:

Điền dấu >, <, = vào chố chấm:

28 … 3184 … 9054 … 50 + 5
65 … 6472 … 7225 … 20 + 5
23 … 3248 … 3986 … 80 + 7

Xem đáp án » 17/06/2020 163

Câu 5:

 Viết (theo mẫu):

Tám : 8

Mười bảy : …

Ba mươi hai : …

Một : …

Năm mươi : …

Sáu mươi mốt : …

Xem đáp án » 17/06/2020 162

Câu 6:

Viết (theo mẫu):

0 : không

90 : …

87 : …

3 : …

11 : …

 

45 : …

Xem đáp án » 17/06/2020 146

Bình luận


Bình luận