Câu hỏi:

26/06/2020 2,257

Để thu khí O2 từ hỗn hợp gồm: O2, CO2, SO2 người ta cho hỗn hợp khí đi qua

QUẢNG CÁO
 

A. dung dịch NaOH lấy dư

B. nước

C. CaO (rắn)

D. dung dịch axit sunfuric

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt các oxit: Na2O, P2O5, CaO người ta có thể dùng A. nước và quỳ tím

B. dung dịch HCl

C. nước

D. quỳ tím khô

Xem đáp án » 26/06/2020 3,859

Câu 2:

Để phân biệt canxi oxit và natri oxit có thể dùng:

A. nước

B. dung dịch axit clohidric

C. khí cacbon đioxit

D. phản ứng phân hủy

Xem đáp án » 26/06/2020 2,738

Câu 3:

Cho sơ đồ sau: C  X1  X2  X3  Ca(OH)2. Trong đó X, X2, X3 lần lượt là:

A. CO2, CaCO3, CaO.

B. CO, CO2, CaCl2.

C. CO2, Ca(HCO3)2, CaO.

D. CO, CaO, CaCl2.

Xem đáp án » 26/06/2020 1,514

Câu 4:

Canxi oxit tác dụng được với: nước (1), dung dịch axit HCl (2), khí CO2 (3), khí CO (4). Các tính chất đúng là thêm:

A. (1), (4)

B. (1), (2), (4)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (3)

Xem đáp án » 26/06/2020 1,480

Câu 5:

Cho Mg và các dung dịch: H2SO4, HCl, NaOH. Số sản phẩm tạo ra (không kể H2O)khi cho các chất đó tác dụng với nhau từng đôi một là:

A. 3     B. 4     C. 5     D. 6

 

Xem đáp án » 26/06/2020 1,281

Câu 6:

Nung 120 gam một loại đá vôi (trong đó CaCO3 chiếm 80% khối lượng) với hiệu suất 90%, khối lượng CaO thu được là (Ca = 40, C = 12, O = 16).

A. 96 gam   

B. 48,38 gam   

C. 86,4 gam   

D. 67,2 gam

Xem đáp án » 26/06/2020 1,206

Bình luận


Bình luận