Câu hỏi:

26/06/2020 1,502

Cho sơ đồ sau: C  X1  X2  X3  Ca(OH)2. Trong đó X, X2, X3 lần lượt là:

A. CO2, CaCO3, CaO.

B. CO, CO2, CaCl2.

C. CO2, Ca(HCO3)2, CaO.

D. CO, CaO, CaCl2.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt các oxit: Na2O, P2O5, CaO người ta có thể dùng A. nước và quỳ tím

B. dung dịch HCl

C. nước

D. quỳ tím khô

Xem đáp án » 26/06/2020 3,851

Câu 2:

Để phân biệt canxi oxit và natri oxit có thể dùng:

A. nước

B. dung dịch axit clohidric

C. khí cacbon đioxit

D. phản ứng phân hủy

Xem đáp án » 26/06/2020 2,735

Câu 3:

Để thu khí O2 từ hỗn hợp gồm: O2, CO2, SO2 người ta cho hỗn hợp khí đi qua

QUẢNG CÁO
 

A. dung dịch NaOH lấy dư

B. nước

C. CaO (rắn)

D. dung dịch axit sunfuric

Xem đáp án » 26/06/2020 2,251

Câu 4:

Canxi oxit tác dụng được với: nước (1), dung dịch axit HCl (2), khí CO2 (3), khí CO (4). Các tính chất đúng là thêm:

A. (1), (4)

B. (1), (2), (4)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (2), (3)

Xem đáp án » 26/06/2020 1,477

Câu 5:

Cho Mg và các dung dịch: H2SO4, HCl, NaOH. Số sản phẩm tạo ra (không kể H2O)khi cho các chất đó tác dụng với nhau từng đôi một là:

A. 3     B. 4     C. 5     D. 6

 

Xem đáp án » 26/06/2020 1,274

Câu 6:

Nung 120 gam một loại đá vôi (trong đó CaCO3 chiếm 80% khối lượng) với hiệu suất 90%, khối lượng CaO thu được là (Ca = 40, C = 12, O = 16).

A. 96 gam   

B. 48,38 gam   

C. 86,4 gam   

D. 67,2 gam

Xem đáp án » 26/06/2020 1,200

Bình luận


Bình luận