Câu hỏi:

18/06/2019 7,359

Cho m gam bột Mg vào 500ml dung dịch FeCl3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch thay đổi 2,4 gam so với dung dịch ban đầu ( nước bay hơi, không đáng kể) . Giá trị nào của m trong các giá trị sau là không thỏa mãn ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Mg + 2Fe3+→Mg2+ + 2Fe2+  (1)

+) Nếu Mg hết Fe3+  còn m = 2,4

+) Nếu Mg còn , Fe3+  hết

(1) nMg 12 nFe3+  = 0,25 mol

Mg + Fe2+→Mg2+ + Fe (2)

xmol

·       Nếu ∆m↓ = 24(x + 0,25) – 56x = 2,4  => x = 0,1125 mol

m =  (0,25 + 0,1125).24 = 8,7 g

·       Nếu ∆m↑ =  -24(x + 0,25 ) +56x = 2,4 x = 0,2625 mol

  m = (0,25 + 0,2625).24 = 12,3  g

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 100ml dung dịch AlCl3 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH. Kết tủa tạo thành được làm khô và nung đến khối lượng không đổi cân nặng 2,55g. Tính nồng độ dung dịch NaOH ban đầu.

Xem đáp án » 18/06/2019 35,920

Câu 2:

Cho từ từ 0,7 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 mol kết tủa thu được là:

Xem đáp án » 18/06/2019 31,975

Câu 3:

Trộn 0,81 gam bột Al với bột Fe2O3 và CuO rồi nung nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhôm, thu được hỗn hợp X. Hòa tan X trong dung dịch HNO3 loãng, nóng, thu được V lit khí NO (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án » 18/06/2019 22,050

Câu 4:

Thuốc thử dùng để nhận biết các dung dịch NaCl, CaCl2, MgCl2 là:

Xem đáp án » 18/06/2019 20,061

Câu 5:

Cho 6,2 gam hỗn hợp gồm Na và một kim loại kiềm M có tỉ lệ số mol là 1:1 tác dụng với 104 gam nước, người ta thu được 110 gam dung dịch có khối lượng riêng là 1,1 g/ml. Vậy kim loại kiềm M là:

Xem đáp án » 18/06/2019 16,698

Câu 6:

Dung dịch X  chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M , KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc) . Gía trị của V là :

Xem đáp án » 18/06/2019 11,351

Câu 7:

Cho 150 cm3 dung dịch NaOH 7M tác dụng với 100cm3 dung dịch Al2(SO4)3 1M. Hãy xác định nồng độ mol của NaOH trong dung dịch sau phản ứng.

Xem đáp án » 18/06/2019 8,051

Bình luận


Bình luận