Câu hỏi:

29/06/2020 1,214

Choose the correct answer.

Are they your friends? – Yes, they ______

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer.

Is that Linda? – No, it__________

Xem đáp án » 29/06/2020 1,952

Câu 2:

Choose the correct answer.

Tony and Linda are my ___________

Xem đáp án » 29/06/2020 1,745

Câu 3:

Read and do the tasks.

Hello. My name is Nam. I'm eight years old. I'm in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and Linda is nine. They're my friend too.

ANSWER THE QUESTIONS

How old is Nam?

Xem đáp án » 03/07/2020 1,519

Câu 4:

Read and do the tasks.

Hello. My name is Nam. I'm eight years old. I'm in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my best friend Mai.She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and Linda is nine. They're my friend too.

How old is Linda?

Xem đáp án » 03/07/2020 1,481

Câu 5:

Read and do the tasks.

Hello. My name is Nam. I'm eight years old. I'm in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and Linda is nine. They're my friend too.

Nam is eight years old.

Xem đáp án » 29/06/2020 1,266

Câu 6:

Make the questions.

No, they aren't. They aren't my friends

Xem đáp án » 29/06/2020 1,250

Bình luận


Bình luận