Câu hỏi:

01/07/2020 561

Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

This is my new friend ………………. is David.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

 ………………. two apples on the table.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,212

Câu 2:

Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

The picture is ………………. the wall.

Xem đáp án » 01/07/2020 693

Câu 3:

Odd one out.

Xem đáp án » 01/07/2020 519

Câu 4:

Rearrange the letters and write the complete words.

Xem đáp án » 01/07/2020 341

Câu 5:

Odd one out.

Xem đáp án » 01/07/2020 261

Câu 6:

Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

………………. is your father? – He’s 45.

Xem đáp án » 01/07/2020 231

Bình luận


Bình luận