Câu hỏi:

01/07/2020 687

Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

The picture is ………………. the wall.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

 ………………. two apples on the table.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,204

Câu 2:

Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

This is my new friend ………………. is David.

Xem đáp án » 01/07/2020 556

Câu 3:

Odd one out.

Xem đáp án » 01/07/2020 515

Câu 4:

Rearrange the letters and write the complete words.

Xem đáp án » 01/07/2020 337

Câu 5:

Odd one out.

Xem đáp án » 01/07/2020 257

Câu 6:

Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

………………. is your father? – He’s 45.

Xem đáp án » 01/07/2020 226

Bình luận


Bình luận