Câu hỏi:

01/07/2020 252

Reorder the sentences.

has/ two/ he/ rabbits

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

He has two rabbits.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Fill in the blanks.

How many crayons ……. you have?

Xem đáp án » 01/07/2020 2,078

Câu 2:

Choose the correct answer.

What’s it? – It’s ........ inkpot.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,865

Câu 3:

Odd one out.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,081

Câu 4:

Odd one out.

Xem đáp án » 01/07/2020 749

Câu 5:

Choose the correct answer

How many ......... are there? – There is a desk.

Xem đáp án » 01/07/2020 709

Câu 6:

Choose the correct answer

Who is he? – ....... is my friend.

Xem đáp án » 01/07/2020 657

Câu 7:

Reorder the sentences.

friend/ is/ my/ Hien/ new

Xem đáp án » 01/07/2020 638

Bình luận


Bình luận