Câu hỏi:

01/07/2020 1,093

Odd one out.

Đáp án chính xác

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D.

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer

What is Mai doing? – She _______.

Xem đáp án » 01/07/2020 3,708

Câu 2:

Fill in the blanks

There _______ six books on the table.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,870

Câu 3:

Fill in the blanks.

We go to school _______ bike.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,564

Câu 4:

Odd one out.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,539

Câu 5:

Read and complete the table:

Her house is in the town. There are eight rooms. There are three bedrooms, two living rooms and two bathrooms in the house. There is one kitchen in the house. It is large.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,490

Câu 6:

Fill in the blanks.

Hello, my name _______ Hoa. I _______ 8 years old.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,471

Bình luận


Bình luận