Câu hỏi:

01/07/2020 953

Odd one out.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer

What is Mai doing? – She _______.

Xem đáp án » 01/07/2020 2,816

Câu 2:

Fill in the blanks

There _______ six books on the table.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,213

Câu 3:

Fill in the blanks.

Hello, my name _______ Hoa. I _______ 8 years old.

Xem đáp án » 01/07/2020 900

Câu 4:

Read and complete the table:

Her house is in the town. There are eight rooms. There are three bedrooms, two living rooms and two bathrooms in the house. There is one kitchen in the house. It is large.

Xem đáp án » 01/07/2020 883

Câu 5:

Fill in the blanks.

We go to school _______ bike.

Xem đáp án » 01/07/2020 727

Câu 6:

Odd one out.

Xem đáp án » 01/07/2020 573

Bình luận


Bình luận