Câu hỏi:

01/07/2020 336

Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng.

What is your birthday?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đâp án là: What When.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn đáp án đúng.

________ is the date today?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,370

Câu 2:

Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng

What is she name?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,276

Câu 3:

Chọn đáp án đúng.

Where are you from?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,202

Câu 4:

Chọn đáp án đúng.

Where are you from, Tom? __________ from America.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,193

Câu 5:

Gạch chân lỗi sai và sửa lại cho đúng

I don’t go to school at Sunday.

Xem đáp án » 01/07/2020 940

Câu 6:

Chọn đáp án đúng.

This ______ my friend, Linda. She is from England.

Xem đáp án » 01/07/2020 696

Câu 7:

Chọn từ khác loại

Xem đáp án » 01/07/2020 432

Bình luận


Bình luận