Câu hỏi:

01/07/2020 712

Chọn đáp án đúng.

– What are they doing? – They _____________.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dùng các từ cho sẵn hoàn thành đoạn hội thoại sau

playing, What, listening, flying

A: I have a new kite. Let’s fly it.

B: I’m sorry but I don’t like (1) ___________ kites.

A: (2) ___________ do you like doing?

B: I like (3) ___________ to music and (4) ____________ football.

What about you?

A: I like playing football, too.

B: Ok. Let’s play.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,401

Câu 2:

Read and write T/ F

Hello, my name is Akio. I am from Japan. I’m Japanese. I speak Japanese and English. My school is an international school. It is Rose International School. I have got a lot of friends. There are twenty students in my class. They are from different countries. Linda is from England. She is English. Jack and Jill are from the USA. They are American. Meimei is from Malaysia. She is Malaysian. Alex is from Australia. We often play badminton, play hide-and-seek together. It is a lot of fun.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,386

Câu 3:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

old/ How/ she/is/?

Xem đáp án » 01/07/2020 1,161

Câu 4:

Chọn đáp án đúng.

– What can you do? – I can _____________.

Xem đáp án » 01/07/2020 582

Câu 5:

Chọn từ khác loại.

Xem đáp án » 01/07/2020 542

Câu 6:

Chọn đáp án đúng.

– What day is it today? – It is _____________.

Xem đáp án » 01/07/2020 332

Bình luận


Bình luận