Câu hỏi:

01/07/2020 495

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

My brother can jump very high.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gạch chân và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau

He can plays the piano

Xem đáp án » 01/07/2020 4,124

Câu 2:

Chọn đáp án đúng.

My father often …………..to work at 7:30.

Xem đáp án » 01/07/2020 3,048

Câu 3:

Chọn đáp án đúng.

He can …………. the piano very well.

Xem đáp án » 01/07/2020 2,710

Câu 4:

Chọn đáp án đúng.

We usually ………….. English on Monday.

Xem đáp án » 01/07/2020 2,250

Câu 5:

Chọn đáp án đúng.

Lili and Alan …………. homework at 7 o’clock.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,885

Câu 6:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,509

Câu 7:

Chọn đáp án đúng.

Nam …………….TV at 3p.m every day.

Xem đáp án » 01/07/2020 1,485

Bình luận


Bình luận