Câu hỏi:

02/07/2020 246

Tìm từ khác loại

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án là D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền vào đoạn văn dựa vào các từ cho sẵn (có 2 từ không dùng)

photos, a, hospital, car, picnic, swimming

This is my father. He is a doctor. He works in a (1) ______________. He is always busy. On the weekends, we often have a (2) ______________ in the park. We usually go there by car. I like (3) ______________ very much, so my father sometimes drives me to the beach. We often take some (4) ______________.

Xem đáp án » 02/07/2020 1,797

Câu 2:

Nhìn tranh và hoàn thành các từ còn thiếu

Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 Cuối học kì 2 có đáp án (Đề 1) | Đề thi Tiếng Anh 4 có đáp án

Xem đáp án » 02/07/2020 1,269

Câu 3:

Điền YES vào câu đúng hoặc No vào câu sai.

Dear Phong, I’m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you do yesterday?

Jack: YES or NO?

In the afternoon, he worked in the garden. ………………

Xem đáp án » 02/07/2020 1,242

Câu 4:

Điền YES vào câu đúng hoặc No vào câu sai.

Dear Phong, I’m Jack. Yesterday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you do yesterday?

Jack: YES or NO?

In the evening, he chatted online with his friend Mai. ………………

Xem đáp án » 02/07/2020 880

Câu 5:

Tìm từ khác loại.

Xem đáp án » 02/07/2020 702

Câu 6:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

you/ want/ some/ Do/ a/ cakes?

Xem đáp án » 02/07/2020 700

Câu 7:

Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh

I/ like/ monkeys/ don't.

Xem đáp án » 02/07/2020 620

Bình luận


Bình luận