Câu hỏi:

08/07/2020 14,002

Trong NN lập trình Pascal, biểu thức số học nào sau đây là không hợp lệ:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng : D

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với lệnh nào sau đây dùng để in giá trị M là kiểu số thực ra màn hình với độ rộng là 5 và có 2 chữ số phần thập phân?

Xem đáp án » 08/07/2020 39,597

Câu 2:

Biểu thức ((35 mod 9) div 2) có kết quả là mấy?

Xem đáp án » 08/07/2020 25,707

Câu 3:

Biết rằng a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác, biểu thức quan hệ nào sau đây cho kết quả true?

Xem đáp án » 08/07/2020 20,816

Câu 4:

Để thoát khỏi phần mềm, trong Pascal ta nhấn tổ hợp phím:

Xem đáp án » 08/07/2020 17,841

Câu 5:

Xét biểu thức logic: (m mod 100 < 10) and (m div 100 > 0). Với giá trị nào của m dưới đây biểu thức trên cho giá trị true?

Xem đáp án » 08/07/2020 11,515

Câu 6:

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, cho đoạn chương trình:

i:=1;

While i < 5 do

   Begin

if I mod 2 = 1 then Write(‘TIN HOC’);

i:=i+1;

 End;

Chữ TIN HOC được in ra màn hình mấy lần

Xem đáp án » 08/07/2020 9,500

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK