Câu hỏi:

18/07/2020 366

Cơ cấu kinh tế của nước ta ngày càng cân đối, hợp lí hơn không theo hướng nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Cơ cấu kinh tế của nước ta ngày càng cân đối, hợp lí hơn theo hướng kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến dần đến mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỉ lệ nghèo đói giảm nhanh.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vấn đề có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là

Xem đáp án » 18/07/2020 518

Câu 2:

Mục tiêu tổng quát trong chiến lược năm 2001-2010 của nước ta không phải là

Xem đáp án » 18/07/2020 446

Câu 3:

Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội của nước ta được triển khai từ năm nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 328

Câu 4:

Để làm giàu thêm vốn hiểu biết về địa lí, chúng ta cần

Xem đáp án » 18/07/2020 240

Câu 5:

Hiện nay, Việt Nam đang là thành viên của tổ chức quốc tế nào sau đây?

Xem đáp án » 18/07/2020 234

Câu 6:

Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta bao gồm có

Xem đáp án » 18/07/2020 214

Bình luận


Bình luận